ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កូរ៉េខាងជើង បាននិយាយនៅថ្ងៃចន្ទ នេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប បានបង្ហាញនូវនីតិវិធីដល់ អយុត្តិធម៌ និងលំអៀង


- កូរ៉េខាងជើង៖ កូរ៉េខាងជើង បាននិយាយនៅថ្ងៃចន្ទនេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អ.ស.ប បានបង្ហាញនូវនីតិវិធីដល់ អយុត្តិធម៌ និងលំអៀង ខណៈគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួន បានរិះគន់លើការធ្វើតេស្តមី ស៊ីលនាពេលថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើង ថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អ.ស.ប ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង