ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង បានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


បារាំង៖ ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង បានបង្ហាញឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចំនួនអ្នកជម្ងឺ COVID-១៩ នៅ តាមមន្ទីរពេទ្យ បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត បានព្រមានថាករណីរលកឆ្លងមេរោគលើកទីបី នេះ នឹងអាចនាំឲ្យចំនួនអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ កើនឡើងដ៏ច្រើនលើសលុបភ្លាមៗឡើងវិញ ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង