ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសប៉េរូបាន រាយការណ៍ឲ្យដឹងថា


-ប៉េរូ៖ យោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសប៉េរូបាន រាយការណ៍ឲ្យដឹងថា ប្រទេស នេះមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន ១១,២៦០នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃ ដែលជាចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតចាប់តាំង ពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានចាប់ផ្តើម ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង