ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ ពីករណីឆ្លងមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី កាលពីថ្ងៃពុធខណៈខ្លួនកំពុង តស៊ូទប់ស្កាត់


-ឥណ្ឌា៖ ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មី កាលពីថ្ងៃពុធខណៈខ្លួនកំពុង តស៊ូទប់ស្កាត់ ករណីស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ដ៏ខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃក្នុងឆ្នាំនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង