ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅទូទាំងស.រ.អាបានកើនឡើងដល់ជាង ៣០ លានករណី


-ស.រ.អា៖ ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅទូទាំងស.រ.អាបានកើនឡើងដល់ជាង ៣០ លានករណីកាលពីថ្ងៃពុធ ខណៈសហរដ្ឋ អាមេរិកកំពុងបង្កើនល្បឿនដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជន ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង