ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារ


-អ.ស.ប៖ ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយ តម្រូវឲ្យមានការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយនិងមានភាពស្មើគ្នា ។ ប្រភព Reuters


 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង