ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មនុស្សជាង ១លាន ៥សែននាក់ នៅជុំវិញពិភពលោកបានបាត់បង់ជីវិត ដោយសារជំងឺ កូវីដ១៩


- មនុស្សជាង ១លាន ៥សែននាក់ នៅជុំវិញពិភពលោកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ដែលជាមធ្យមភាគ មនុស្សម្នាក់ស្លាប់ ត្រូវបានគេរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល ៩វិនាទីម្តងៗ ក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍ៗ ខណៈយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់ សាំងនឹងចាប់ផ្តើមនៅខែធ្នូ ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនតូច ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង