ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលអំណោយវ៉ាក់សាំង Sinopharm ពីចិនចំនួន ៥០០.០០០ ដូស


ប៉ាគីស្ថាន៖ ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធបានទទួលអំណោយវ៉ាក់សាំង Sinopharm ពីចិនចំនួន ៥០០ ០០០ ដូស នាំឲ្យប្រទេសនេះមានវ៉ាក់សាំងផ្គត់ផ្គង់សរុបជាង ១ លានដូសនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង