ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉េរូ បាតុកម្មរបស់ក្រុមកសិករប៉េរូ ទាមទារឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលល្អប្រសើរ នៅក្នុងប្រទេសនេះ


- ប៉េរូ៖ បាតុកម្មរបស់ក្រុមកសិករប៉េរូ ទាមទារឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលល្អប្រសើរ នៅក្នុងប្រទេសនេះបានផ្ទុះឡើងអស់រយៈ ពេល០៤ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា និងបានរាលដាលទៅដល់ភាគខាងជើងទីក្រុង Andean ដែលជាតំបន់កសិកម្មដ៏សំខាន់របស់ ប្រទេស ថែមទាំង បាននាំគ្នាបំផ្លាញផលដំណាំកសិកម្មមួយចំនួន និងរារាំងការដឹកជញ្ជូនផលដំណាំ ព្រមទាំងបានបង្កឲ្យ មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ស្លាប់ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង