ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតង់ហ្សានីលោក John Magufuli បានទទួលមរណភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Dar es Salaamក្នុងអាយុ ៦១ ឆ្នាំ


តង់ហ្សានី៖ ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសតង់ហ្សានីលោក John Magufuli បានទទួលមរណភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងទីក្រុង Dar es Salaamក្នុងអាយុ ៦១ ឆ្នាំក្រោយពេលបាត់ខ្លួនអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង