ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថា ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវ វិស័យរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ឬហៅថាប្រាក់យន់ឌីជីថលរបស់ចិន


- សេដ្ឋកិច្ច ៖ ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនូវវិស័យរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ឬហៅថាប្រាក់យន់ ឌីជីថលរបស់ចិនកំពុងធ្វើឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភថាខ្លួននឹងអាចដើរមិនទាន់ចិននៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយគេអាចនឹងប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណចិនជំនួស ឲ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្វើការបង់ទូទាត់ តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះ ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង