ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ស្ថានទូតចិន ប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- ចិន៖ ស្ថានទូតចិន ប្រចាំនៅប្រទេសហ្វីលីពីន បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ថាចិននឹងសម្រួលដល់ការដាក់ពាក្យសុំ ទិដ្ឋាការដល់ជនណាម្នាក់ នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ចិនដោយនឹង អនុញ្ញាត ឱ្យធ្វើដំណើរហោះហើរជាធម្មតាឡើងវិញ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង