ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Plc បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រោយពីខ្លួនបានពិនិត្យ ឡើងវិញ


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca Plc បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្រោយពីខ្លួនបានពិនិត្យឡើងវិញនូវទិន្នន័យ សុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង​ ការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់ខ្លួនមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញឲ្យឃើញថា ហានិភ័យកកឈាមនេះបង្កឡើងដោយសារវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននោះទេ ។ ប្រភពReuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង