ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្កើតច្បាប់មួយ


ម៉ាឡេស៊ី ៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបង្កើតច្បាប់មួយ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំប៉ោងព័ត៌មានក្លែងក្លាយជុំវិញ បញ្ហាវិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩និងស្ថានភាពអាសន្នក្នុងប្រទដោយនឹងធ្វើការផាកពិន័យនិងដាក់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ ៦ ឆ្នាំ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង