ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក បានអនុម័តច្បាប់មួយ ដែលអាចនឹងរារាំង ដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនចិនពាក់ ព័ន្ធ នឹងការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ


- សេដ្ឋកិច្ច ៖ សភាតំណាងរាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក បានអនុម័តច្បាប់មួយ ដែលអាចនឹងរារាំង ដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនចិនពាក់ ព័ន្ធ នឹងការចុះបញ្ជីភាគហ៊ុនរបស់ពួកគេ នៅលើផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក លើកលែងតែពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់ នូវច្បាប់ ត្រួត ពិនិត្យសវនកម្មដ៏ស្តង់ដារ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង