ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពី ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ


សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ ។ករណីទាំងនេះសុទ្ធតែជាករណីនាំចូល ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង