ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាល ពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួនកំពុងរៀបចំបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩


អឺរ៉ុប ៖ សហភាពអឺរ៉ុប បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ខ្លួនកំពុងរៀបចំបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង COVID-១៩ ក្នុងចំនួនដ៏ ច្រើនបំផុតមួយចាប់ពីខែក្រោយនេះទៅ ដើម្បីស្តារភាពយឺតយ៉ាវនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួន កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង