ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកជំនាញ ផ្នែកសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានស្វាគមន៍អង់គ្លេសដែលបានយល់ស្របឲ្យប្រើ ប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


- ស.រ.អា៖ កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកជំនាញ ផ្នែកសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានស្វាគមន៍អង់គ្លេសដែលបានយល់ស្របឲ្យប្រើ ប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជាបន្ទាន់របស់ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Pfizer Inc ជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថានិយ័តករអាមេរិក នឹងអាចគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតដែលកំពុងតែកើនឡើង ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង