ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ចូកូវីដូដូ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជំរុញ ឲ្យប្រជាជនខ្លួន គួរតែមានការលើកទឹកចិត្ត ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី ចូកូវីដូដូ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានជំរុញ ឲ្យប្រជាជនខ្លួនគួរតែមានការលើកទឹកចិត្ត ដល់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន ដោយចៀសវាងគាំទ្រផលិតផលបរទេស ព្រោះលោកកំពុងជំរុញអនុវត្តផែនការ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានកើនឡើង ៥ ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង