ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បានធានាអះអាង ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនថា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩


ឥណ្ឌា ៖ រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌា បានធានាអះអាងដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនថា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ- ១៩ គឺមានគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេស បើទោះបីខ្លួនបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងដ៏ច្រើនទៅបរទេសក៏ដោយ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង