ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Johnson & Johnson នឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤លានដូស ទៅសហរដ្ឋអាមេរិក


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Johnson & Johnson នឹងបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ៤លានដូសទៅ សហរដ្ឋអាមេរិក នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីគេទើបអនុញ្ញាត ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះជាផ្លូវការណ៍ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង