ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក គួរតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកប្រភពសត្វ ដែលបង្កឲ្យផ្ទុះវីរុស Covid-19


ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក គួរតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរកប្រភពសត្វ ដែលបង្កឲ្យផ្ទុះវីរុស Covid-19 នេះជាសំដីរបស់ក្រុមអ្នក វិទ្យាសាស្ត្រកំពូលរបស់ចិន ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទ ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង