ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


WHO ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ចំនួនករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ នៅទូទាំងពិភពលោក បានកើនឡើង កាលពីសប្តាហ៍មុនជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ៧ សប្តាហ៍មកនេះ ។ ប្រភព SCMP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង