ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរហុងកុងបានចោទប្រកាន់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ ៤៧ នាក់


- ហុងកុង៖ អាជ្ញាធរហុងកុងបានចោទប្រកាន់សកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ ៤៧ នាក់ពីបទរំលោភច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ ទីក្រុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដែលនេះជាការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីច្បាប់នេះបានអនុម័ត ដោយក្រុងប៉េកាំងកាលពី ឆ្នាំមុន។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង