ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្ស របស់អង្គការ សហប្រជាជាតិបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់ មនុស្ស ១៨ នាក់បានស្លាប់


ភូមា ៖ ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្ស របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស ១៨ នាក់បាន ស្លាប់ និងជាង ៣០ នាក់បានរងរបួស នៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខណៈកងកម្លាំងប៉ូលិស និងយោធាបានប៉ះ ទង្គិចជាមួយក្រុមបាតុករ ដែលធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង