ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងាររុករក និងជួយសង្គ្រោះបាន និយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងខេត្តស៊ូឡាវ៉ាសាស៊ី


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ទីភ្នាក់ងាររុករក និងជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងខេត្តស៊ូឡាវ៉ាសាស៊ី នាភាគ កណ្តាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី កំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយរអិលបាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ ជីករ៉ែមាសខុសច្បាប់មួយ ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច ៦ នាក់ស្លាប់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង