ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមេដឹកនាំទាំង ៧ ប្រទេសកាលពីថ្ងៃ អាទិត្យបានសន្យាថា


នឹងរៃអង្គាសប្រាក់ប្រមាណ 600 ពាន់លានដុល្លារ សម្រាប់មូលនិធិឯកជន និងសាធារណៈក្នុងរយៈ ពេល៥ឆ្នាំ ដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រឆាំងនឹងគម្រោងផ្លូវមួយក្រវាត់មួយ ដែលមានតំលៃរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសចិន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង