ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អាល្លឺម៉ង់


បានប្រកាសផែនការក្នុងដំណាក់កាលដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន នៃការខ្វះខាតឧស្ម័ន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការថមថយផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នពីរុស្ស៊ី និងដើម្បីបញ្ឈប់ការកើនឡើងតម្លៃថាមពលដ៏ខ្ពស់ ដល់អតិថិជន នៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបមួយនេះ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង