ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិសិង្ហបុរី និយាយនៅក្នុងសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មានមួយថា


រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ នៃបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន (ASEAN) បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង