ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅថ្ងៃពុធនេះ បាននិយាយថា


 ករណី២ ដំបូងនៃមេរោគជំងឺអុតស្វាដ៏គួរឲ្យសង្ស័យ ត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេស ហើយថាការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យកំពុងធ្វើឡើង ដោយអាជ្ញាធរសុខា ភិបាលនឹងធ្វើសេចក្តីសង្ខេបនៅពេល ដែលការធ្វើតេស្ត ត្រូវបានបញ្ជាក់ការពិត។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង