ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Moderna បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនកំពុងពង្រឹង


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំ Moderna បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថា ខ្លួនកំពុងពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍន៍ពីប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់ សាំង Covid-19 របស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតដើម្បីជួយទប់ស្កាត់វីរុសបំលែងខ្លួន ដែលមានប្រភពនៅអាហ្វ្រិក ខាងត្បូង ។ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង