ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា


 ការស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយរបស់ខ្លួនលើប្រភពមេរោគ COVID-19 គឺមិនអាចសន្និដ្ឋានបានឡើយ ដោយសារទិន្នន័យភាគច្រើនពីប្រទេសចិន បានបាត់បង់ ដែលជាផលប៉ះពាល់ ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្លួន ក្នុងការកំណត់ពីប្រភពជំងឺរាតត្បាតមេរោគកូវីដ១៩ ដែលបានចាប់ផ្តើម។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង