ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមការវិភាគមួយ ដែលបានចេញ ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថា


ស.រ.អា ៖ យោងតាមការវិភាគមួយ ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងចំណីអាហារ និងឪសថអាមេរិកបានប្រកាសថា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson គឺមានប្រសិទ្ធភាព តាមគោលការណ៍អនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់របស់ខ្លួន ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង