ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសហ្វីលីពីន នឹងអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិក ថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់


ហ្វីលីពីន ៖ ប្រទេសហ្វីលីពីន នឹងអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ ដែលភាគច្រើនជាគិលានុបដ្ឋា យិកា ទៅធ្វើការនៅចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរ យល់ព្រមបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់ហ្វីលីពីន។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង