ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទឹកជំនន់ក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃ និងការរអិលបាក់ដីនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស


- ទឹកជំនន់ក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃ និងការរអិលបាក់ដីនៅតាមតំបន់ខ្លះក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដែស និងនៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌា បានប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ និងបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 50 នាក់ស្លាប់។

# ប្រភព BBC

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង