ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃចន្ទបាន រាយការណ៍ពីករណីសរុប នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង ៥០០,០០០ នាក់


ស.រ.អា ៖ សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីថ្ងៃចន្ទបានរាយការណ៍ពីករណីសរុប នៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាង ៥០០,០០០ នាក់ក្នុងរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំមកនេះ ចាប់តាំងពីករណីដំបូង ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅស្រុក Santa Clara រដ្ឋ California ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង