ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Ferdinand Marcos Jr ទទួលបានជ័យជម្នះដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- លោក Ferdinand Marcos Jr ទទួលបានជ័យជម្នះដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលនេះជាការឈ្នះឆ្នោត ដោយសំឡេងគាំទ្រភាគច្រើនលើកដំបូង ចាប់តាំងពីបដិវត្តន៍ឆ្នាំ1986 ដែលបានផ្តួលរំលំរបបផ្តាច់ការ អស់រយៈពេលពីរទសវត្សរ៍របស់ឪពុកលោក។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង