ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតប្រតិបត្តិករផ្នែកគីមីម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 14 ឆ្នាំ


- អតីតប្រតិបត្តិករផ្នែកគីមីម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 14 ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិក បានចោទប្រកាន់ថាលោកមានគម្រោងលួចយកការសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្ម អំពីវត្ថុប្រើប្រាស់ផលិតកំប៉ុង សម្រាប់ដាក់ទឹកសូដា និងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀត ដើម្បីផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលចិន និងក្រុមហ៊ុនចិន។

# ប្រភព SCMP

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង