ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការថ្មីរបស់អង្គការ សុខភាពពិភពលោកបានឱ្យដឹងថា


- យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឱ្យដឹងថា ចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ បានកើនឡើងបីដង ដែលជាការមើលឃើញដ៏ទូលំទូលាយបំផុត អំពីចំនួនអ្នកជំងឺឆ្លងរាតត្បាតសកលរហូតមកដល់ពេលនេះ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង