ព័ត៌មានជាតិ

ស្ពានថ្មើរជើងនៅទីតាំងស្តុបសន្ធរម៉ុក បានបញ្ចប់ការសាងសង់ហើយ។ រូបភាព: មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង