ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក នឹងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ ៥០០ លានដុល្លារបន្ថែមទៀត


- សហរដ្ឋអាម៉េរិក នឹងផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុប្រមាណ ៥០០ លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដល់អ៊ុយក្រែន ដើម្បីជួយប្រទេសនេះរក្សាប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្សរ៍ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ និងកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗទៀត។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង