ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ អ៉ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៨,០១១ នាក់


អ៉ីរ៉ង់ ៖ កាលពីថ្ងៃអង្គារ អ៉ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៨,០១១ នាក់ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនករណីឆ្លងសរុបរបស់ប្រទេសនេះកើនឡើងដល់ ១,៥៣៤,០៣៤ នាក់ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង