ព័ត៌មានជាតិ

ឯកឧត្តម ឃឹម វុទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា និងឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ បានចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការសហការ ផលិតកម្មវិធី"ទិសដៅវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ"


ឯកឧត្តម ឃឹម វុទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា (ទទក) និងឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា(នមក) បានចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីការសហការ ផលិតកម្មវិធី"ទិសដៅវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ"

សូមបញ្ជាក់ថាៈការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ គឺក្នុងគោលបំណងបង្កើតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមូលបត្រ ដល់សាធារណជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង