ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថា ការបើកបៀវត្សជូនមន្ត្រីរាជការសម្រាប់ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ អនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

- លើកទី១៖ ត្រូវបើកមុនដំណាច់ខែមេសា

- លើកទី២៖ ត្រូវបើកក្នុងសប្ដាហ៍ទី៣ ខែឧសភា

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង