ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩


សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ២៧  (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) -ករណីជាសះស្បើយ ២៤នាក់ -ករណីស្លាប់ ១នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ១នាក់)

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង