ព័ត៌មានជាតិ

វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC នឹងមានក្រុមចំនួន២ ចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិ លើកទី៩ ឆ្នាំ២០២២


វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC នឹងមានក្រុមចំនួន២ ចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិ លើកទី៩ ឆ្នាំ២០២២ ដែលរៀបចំដោយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា។ សាលានេះ បានឈ្នះជើងឯក៦សម័យកាល តើឆ្នាំ២០២២ អាចជាឆ្នាំរបស់ក្រុមនៃសាលានេះទៀតទេ?

#Roboconcambodia #TVK

Telegram: https://t.me/roboconcambodia

IG: https://instagram.com/robocon_cambodia?utm_medium=copy_link

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង