ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា មេរោគ Covid-19 អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ភ្នែក


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ការសិក្សាថ្មីមួយបានបង្ហាញថា មេរោគ Covid-19 អាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ ដល់ភ្នែករបស់អ្នកជំងឺមេរោគកូវីដ១៩ ណាដែលឈឺធ្ងន់ធ្ងរ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង