ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានដាក់ចេញនូវរលកទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធ


- សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានដាក់ចេញនូវរលកទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធ ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយវាជាទណ្ឌកម្មយូរអង្វែងមួយលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី។

រាយការណ៍ដោយ AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង