ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា


ស.រ.អា ៖ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រង និងការពារជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា វាពិតជាលឿនពេកហើយក្នុងការដកបទបញ្ជាឲ្យពាក់ម៉ាស ការពារតាមទីសាធារណៈ បើទោះបីជាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្លាក់ចុះថ្មីៗនេះក៏ដោយ ។ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង