ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ បានចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca


WHO ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ បានចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca រួមសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ឲ្យប្រើប្រាស់ជាបន្ទាន់ ដើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានថ្នាំបង្ការ ក្នុងតំលៃថោក នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង